Nawigacja
Galeria
FAQ
Kontakt
Forum
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 204
Najnowszy Użytkownik: nelson
Na Forum
Najnowsze Tematy
Odnowienie Bajkałki
Darz Bór!
reklamy trafione w 10
odzież dla myśliwego
Meopta 2019
Najciekawsze Tematy
Edukacja myśliwego [145]
Amunicja myśliwsk... [107]
Broń myśliwska-sp... [86]
Ciekawostki myśli... [70]
Zakaz strzelania ... [64]
Knieja-Kwidzyn
facebook
Bezpieczeństwo posługiwania się bronią.
Przyczyną wypadków do jakich dochodzi podczas wykonywania polowań jest w dużej części czynnik ludzki w postaci rutyny, bagatelizowania bezpieczeństwa czy też niewiedzy.

Obchodzenie się z bronią w każdych warunkach wymaga zachowania ostrożności i stosowania się do reguł mówiących o bezpiecznym jej użytkowaniu. Myśliwy posiadający broń musi przestrzegać dokładnie sprecyzowanych zasad, które są ustalone w prawie (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 22 września 2010 r.)ale także tych, które podpowiada zdrowy rozsądek.

Podstawową zasadą obchodzenia się z bronią jest trzymanie jej skierowanej w bezpiecznym kierunku niezależnie od tego czy jest naładowana czy też nie. Dlatego broń nosimy zawsze lufami skierowanymi w dół lub w górę.

Kiedykolwiek bierzesz broń do ręki w pierwszej kolejności zabezpiecza ją i sprawdź komory nabojowe.

Biorąc broń do ręki trzymaj zawsze palec z dala od spustu.

Nigdy nie polegaj na zabezpieczeniach broni. W praktyce nawet jeżeli zabezpieczyłeś broń to zawsze musisz traktować ją jak broń gotową do strzału i zawsze trzymać skierowaną w bezpiecznym kierunku. Nawet najlepszy i najbardziej wymyślny mechanizm może się zabrudzić czy uszkodzić.

Używaj amunicji odpowiedniej do rodzaju posiadanej broni.

Poznaj dokładnie mechaniczne i balistyczne parametry używanej broni i amunicji.

Upewnij się że broń jest sprawna technicznie a przewód lufy jest drożny.

Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.

Nie powierzaj broni innym osobom. (nie wiesz czy ta osoba zna wszystkie reguły bezpiecznego obchodzenia się z bronią.) Jeśli jest to osoba uprawniona poinstruuj ją w obsłudze.

Przed oddaniem strzału upewnij się co do celu i tego co jest przed i poza nim. (do tego służy lornetka)

Przeładowując, rozładowując broń skieruj ją w bezpiecznym kierunku.

Elementem bezpiecznego strzału jest zasada mówiąca o dolocie śrutu na odległość równą średnicy śrutu.

Pamiętaj! Nie strzelaj na wzniesienia. Pocisk sztucerowy wystrzelony pod odpowiednim kątem potrafi przebyć dystans około 4000 m zachowując wystarczającą energię by w najlepszym wypadku okaleczyć. Pocisk kulowy potocznie nazywany breneką osiąga dolot rzędu 1300-2000 metrów, natomiast śrut tyle metrów jak jest jego średnica (4mm ok. 400m, na dystansie 400m wiązka śrutu osiąga szerokość ok. 40m).

Nigdy nie przechowuj załadowanej broni.

W razie niewypału. Zawsze odczekaj minimum 30 sekund,(z lufa skierowaną do kulochwytu i palcem na kabłąku)

Nie powstrzymuj się przed upominaniem osób nie przestrzegających zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią. To także Twoje bezpieczeństwo!

Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa nbsp;

Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i obowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

Używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie.

Przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane.

Trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach - niezależnie od tego, czy broń jest załadowana czy rozładowana.

Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować dopiero po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem.

Na polowaniu zbiorowym między pędzeniami myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Ponowne wprowadzenie nabojów do komór nabojowych może nastąpić dopiero po zajęciu stanowiska w następnym pędzeniu. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska, myśliwy musi broń rozładować.

Prowadzący polowanie powinien wyrywkowo sprawdzać w czasie przerw w polowaniu, czy myśliwi usunęli naboje z komór nabojowych, a po jego zakończeniu, czy myśliwi rozładowali broń.

Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest możliwe pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie większą niż trzy- ograniczenie krotności lunety nie dotyczy polowań z ambon.

Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty, wchodzenia i schodzenia z ambony oraz podczas przerw w polowaniu podczas których broń nie jest odkładana, myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych.

W czasie poruszania się w terenie nierównym, zakrzewionym, grząskim, śliskim, w głębokim śniegu, w momencie karcenia psa lub odbierania od niego aportu, troczenia ptactwa broń musi być zabezpieczona przed możliwością oddania strzału.

Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być rozładowana, znajdować się w pobliżu i w polu widzenia myśliwego oraz być zabezpieczona przed upadkiem.

 Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:

Na linii strzału znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta gospodarskie, budynki lub pojazdy, a odległość od nich nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału.

Zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień.

Zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m < od pracujących maszyn rolniczych.

Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne dopiero po osobistym dokładnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantujących skuteczność strzału i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwo otoczenia.

Myśliwy może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

40 m w razie strzału śrutem lub kulą z broni o lufach gładkich;

100 m w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu otwartych przyrządów celowniczych;

200 m w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu optycznych przyrządów celowniczych.

Jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik ( ew. rozładować).

Myśliwy nie może wykonywać polowania w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

Na polowaniu zbiorowym prowadzący polowanie nie dopuszcza lub wyklucza z polowania osoby nieprzestrzegające reguł, o których mowa jest wyżej.

Myśliwy jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się bronią:

W terenie o ograniczonej widoczności lub w warunkach zmniejszających widoczność.

Przy nasilonych pracach w polu, pracach pielęgnacyjnych i eksploatacyjnych w lesie, przy zbiorze runa leśnego.

Na polowaniu zbiorowym:

Nie wolno

strzelać wzdłuż linii myśliwych; za strzał wzdłuż linii myśliwych, uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada;

Nie wolno

strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych, jeżeli odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewnia bezpieczeństwa;

Nie wolno

zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu;

Po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą- STRZELAMY TYLKO Z POZYCJI STOJĄCEJ

(ograniczenie to nie dotyczy strzałów oddawanych z ambon).

Strzał kulą do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest dopuszczalny na odległość nie większą niż 100 m

Strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż

40 m , a w przypadku polowania zbiorowego z ambon- na odległość nie większą niż 80 m

Oddawanie strzału do zwierzyny płowej w miot może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo; zgoda taka nie jest wymagana podczas polowania zbiorowego z ambon.

Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż

150 m, w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż

100 m, w terenie leśnym.

Wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub w kierunku innych myśliwych, jeżeli strzał oddaje się w górę pod kątem nie mniejszym niż 60°, a na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód- kąt pomiędzy myśliwymi max. 45°.

Podczas polowania z łodzi, tylko jeden myśliwy w danym momencie może strzelać do zwierzyny, oddając strzał w kierunku innym niż osoby znajdujące się na łodzi.

Na polowaniu zbiorowym:

Myśliwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzającego, przy czym wolno mu przesunąć się nie więcej niż trzy metry w prawo lub w lewo wzdłuż linii myśliwych.

W czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowisku myśliwy jest obowiązany zachowywać się cicho i spokojnie.

Po zajęciu stanowiska myśliwy nawiązuje łączność wzrokową z myśliwymi na sąsiednich stanowiskach i w miarę możliwości potwierdza to widocznym ruchem ręki;

Myśliwy pozostaje na stanowisku, aż do sygnału oznajmiającego koniec pędzenia, z wyjątkiem- w sytuacji wymagającej niesienia w nagłych wypadkach pomocy innym osobom, myśliwy, schodząc ze stanowiska, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym swoich sąsiadów oraz rozładować broń, z wyjątkiem- zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest dopuszczalne tylko w razie konieczności udzielenia pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzynę.

Myśliwy jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania.

Myśliwy po zajęciu stanowiska może strzelać do ukazującej się zwierzyny, pod warunkiem, że jego sąsiedzi zajęli już stanowiska.

Myśliwy może strzelać do zwierzyny znajdującej się co najwyżej w połowie odległości między stanowiskami z zastrzeżeniem- do zwierzyny znajdującej się bliżej stanowiska sąsiada wolno strzelać dopiero po oddaniu przez niego dwóch nieskutecznych strzałów lub po wyraźnym zasygnalizowaniu przez niego rezygnacji z oddania strzałów lub drugiego strzału.

W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych, prowadzący polowanie zbiorowe może zarządzić strzelanie tylko w lewą stronę; ograniczenie to nie dotyczy stojącego na prawej flance.

Wypadki na polowaniu- Link Polecana literatura- Wypadki na polowaniach

28.IV.2010 adm

Unborn 8.0 Red Pointer

 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Świetne! Świetne! 33% [15 Głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 49% [22 Głosów]
Dobre Dobre 13% [6 Głosów]
Przeciętne Przeciętne 2% [1 Głos]
Słabe Słabe 2% [1 Głos]
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
Jakich rozmiarów czoków używasz podczas polowania na kaczki?

0,5: 0,75

0,5: full

0,75: full

0,25: 0,5

Różnych w zależności od formy polowania

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.

Z giwerą w łowisko!
1,227,429 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie